bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ลั้ลลาเกาะล้าน ชุ่มฉ่ำดับร้อน 2 วัน 1 คืน article

  ลั้ลลาเกาะล้าน ชุ่มฉ่ำดับร้อน 2 วัน 1 คืน 

ทัวร์เกาะล้าน เที่ยวเกาะล้าน ที่พักเกาะล้าน เกาะล้าน ไปเกาะล้าน พักเกาะล้าน โรงแรมเกาะล้าน รีสอร์ทเกาะล้าน แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน
ลั้ลลาเบิกบาน    สูดอากาศทะเลสดชื่น   สัมผัสน้ำทะเลใส
สวรรค์ของคนรักทะเล  กับบรรยากาศสุดแสนสบาย
เดินทางจากกรุงเทพฯ ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP

เกาะล้าน   ทัวร์เกาะล้าน   ตลาดน้ำ4ภาค


 
วันเสาร์     
กรุงเทพฯ –ท่าเรือแหลมบาลีฮาย–  ดำน้ำเกาะสาก


08.00 น.  นัดพบกันที่สนมกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง
08.30 น.  ออกเดินทางสู่แหลมบาลีฮาย  
10.00 น.  ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย   นำท่านสู่เกาะล้าน
10.45 น.  ยินดีต้อนรับสู่ เกาะล้าน สัมผัสชายหาดทรายขาวละเอียดและแนวปะการังที่สวยงาม
11.00 น.  นำท่านเดินทางไปดำน้ำที่ เกาะสาก เดินทางโดย  SPEED BOAT
12.30น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหาดตาแหวน
13.30 น.  เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น เล่นน้ำตามอัธยาศัย กลับที่พัก
18.00 น อาหารเย็น แบบเซ็ทเมนู

วันอาทิตย์    
จุดชมวิวเมืองพัทยา–ตลาดน้ำสี่ภาค 


08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00น.  ออกจากที่พัก  เดินทางสู่ท่าเรือหน้าบ้าน
12.00 น.  เดินทางลงเรือสู่แหลมบาลีฮาย   จากนั้นแวะถ่ายรูป ชมทิวทัศน์เมืองพัทยา ณ จุดชมวิวเมืองพัทยา
12.50 น.  แวะ ตลาดน้ำสี่ภาค ศูนย์รวมวัฒนธรรมทั้งสี่ภาคในประเทศไทย เลือกซื้อเลือกชมสินค้าภูมิปัญญาไทยของ
              แต่ละภูมิภาคได้ตามอัธยาศัย  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
16.00 น.  แวะเลือกซื้อของฝาก
18.00น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ    

- กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา การจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- ขอสงวนสิทธิ์งดออกเดินทาง กรณีลูกค้าเดินทางร่วมกันไม่ถึง 7 ท่าน

อัตราค่าบริการ  ท่านละ  2,990  บาท
 
อัตรานี้รวม 

- ค่านำเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุ            
- ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืนบนเกาะล้าน               
- ค่าบริการรถตู้นำเที่ยว,ค่าเรือ                     
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ  (3 มื้อ  )
- ค่าบริการดำน้ำพร้อมอุปกรณ์      
- ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง        
- ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-ค่าใช้จ่ายกรณีที่เจ็บป่วยจากโรคส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
-ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการบางส่วนตามที่ระบุในรายการไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ เนื่องจากทางแสนสุขใจชวนเที่ยวได้ทำการจ่ายแบบเหมารวมค่ะ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ  เช่น  เช่ารถจักรยานยนต์พร้อมน้ำมันเต็มถัง 300บาท/คัน, ค่ารถสองแถวเที่ยวตามหาดต่างๆ ฯลฯ
 
E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ชลบุรี

ทัพพระยา.1 เพลินใจพัทยา เริงร่ากับทะเล สายลม แสงแดด article