หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article

ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบางเยือนดินแดนมรดกโลก สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ที่มีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

วันที่ 1 เดินทางจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่
09.00 น. เดินทางออกจากสถานีขนส่งอาเขต 2 จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางโดยรถทัวร์ของบริษัทขนส่งเชียงใหม่ (ป.1)

วันที่ 2 น้ำตกตาดกวงสี ตลาดมืด (Breakfast)
05.00 น. ถึงหลวงพระบาง มีไกด์ชาวท้องถิ่นรอรับที่สถานีขนส่งหลวงพระบาง (นาหลวง) พาท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม.............หรือเทียบเท่า เพื่อพักผ่อน และรับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. นั่งรถออกจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. เพื่อเที่ยวน้ำตกกวงสี ทัวร์ลาวเหนือ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในของลาวเหนือ ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูง
ราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก
16.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. เดินเที่ยวตลาดมืด หรือไนท์บาซาร์หลวงพระบางตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากซึ่งเป็นหัตถกรรมจากชาวม้งลาว ลองชิมข้าวจี่ (Baquette ทานกับแยม,มายองเนส หรือชีส ใส่ผัก ใส่เนื้อ) อาหารลาวซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส

วันที่ 3 อิสระเดินเที่ยวในตัวเมือง(Breakfast)
สำรวจตัว เมืองหลวงพระบางด้วยตัวเอง โดยท่านสามารถใช้โปรแกรมด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางในการเดินเที่ยว ถนนเส้นหลักที่มีสถานที่สำคัญๆของหลวงพระบางมีขนานกันอยู่ 2 เส้น เดินเที่ยวเองไม่ยากเลยค่ะ
05.30 น. เดินทางไป ถ.สักกะลิน เพื่อร่วมตักบาตรข้าวเหนียวให้แก่พระสงฆ์นับ 200 รูป ก่อนเดินเที่ยวตลาดเซ้า ชมสินค้าท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ไก่ เขียด หมูป่า ขนมลาวและกับข้าวลาวอีกมากมายให้
ลองชิมหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินทางไปนมัสการวัดวิสุน ทัวร์ลาวเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ธาตุหมากโม วัดนี้เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหลวงพระบาง ในขณะนี้ พระบางถูกย้ายเข้าไปประดิษฐานในพระราดซะวัง(พระราชวัง) หรือหอพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วัดนี้ก็ยังเป็นที่ศรัทธาของชาวหลวงพระบางอยู่ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นทรงครึ่งวงกลมคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโมจากนั้น ชมวัดใหม่ ทัวร์ลาวเหนือ สร้างในปีพ.ศ. 2337 โดยพระเจ้าอนุรุท อุโบสถมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งอยู่ติดกับพระราดซะวัง เยือนวัดเซียงทอง ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณและความสวยงามของวิหารซึ่งภายในมีภาพ จิตรกรรมฝาผนังจากการปิดทอง ด้านหลังมีอุโบสถซึ่งประดับประดาไปด้วยแก้วหลากสีสไตล์โมเสค เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของลาวซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งออกเดินทางไปพระราดซะวัง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาซีวิดศรีสว่างวงศ์จนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บสะสมของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ เครื่องดนตรี ภาพวาด หนังสือ ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ เพลิดเพลินกับการเดินชมท้องพระโรง ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และห้องประชุม ซึ่งมีความน่าสนใจและเกร็ดความรู้สนุกๆซ่อนอยู่มากมาย
ช่วงเย็น ขึ้นบันได 350 ขั้นพิสูจน์ศรัทธา เพื่อนมัสการวัดพูสี ทัวร์ลาวเหนือ มีองค์พระธาตุสีทองเปล่งประกายบนเขาสูง สวยงามยิ่งนัก จากวัดนี้ ท่านสามารถชมวิวของเมืองหลวงพระบางอันกว้างใหญ่

วันที่ 4 ถ้ำติ่ง (Breakfast)
08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ ฝากสัมภาระไว้ที่โรงแรม ก่อนรถรับพาท่านล่องเรือ ชมทิวทัศน์ของน้ำโขง แวะบ้านสร้างไห หมู่บ้านเบียร์และเหล้าลาวต้มเองอันเลื่องชื่อ แล้วเที่ยว ถ้ำติ่ง นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูปนับพัน
12.00 น. กลับที่พัก
15.00 น. เดสทินี ทัวร์ รอรับท่านจากที่พักไปส่งที่สถานีขนส่งหลวงพระบาง (นาหลวง) เพื่อนำท่านกลับสู่เชียงใหม่ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

อัตรานี้รวม
ค่าที่พักโรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ รถตู้ปรับอากาศ
ค่าตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่
ค่าเที่ยวชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอากรท่องเที่ยวประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด) และ ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเข้า (เนื่องจากเป็นการทำบุญแล้วแต่ศรัทธา)

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 3,000 บาท ต่อท่าน
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 7 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ
ท่านที่มีความประสงค์จะพักค้างคืนต่อที่หลวงพระบาง จะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/คืน/ห้อง และเสียค่าใช้จ่ายค่ารถไปยังสถานีขนส่งหลวงพระบางในราคาประมาณ 500 บาท/เที่ยว และกรุณาแจ้งให้ทางทัวร์ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการตรงต่อเวลาขอบัสทัวร์ ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดือนทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.com

 

 
ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article