ReadyPlanet.com
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article

วันที่ 1 อมรปุระ : ไกด์รับจากสนามบินมัณฑะเลย์ไปเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ “อมรปุระ” และ “สะแกง” ที่มีบรรยากาศอบอวลไปด้วยศิลปและวัฒนธรรมของพม่า ไปดูสะพานไม้สักเก่าแก่และยาวที่สุดในโลกชื่อ “อูเบง” แล้วนั่งเรือข้ามทะเลสาปตอง ตะมานชมวิวสะพานอูเบ็งจากกลางทะเลสาป ไปจนถึงปลายสะพาน เดินเท้าต่อไปยังชุมชนชาวโยเดีย หรือเชลยศึกชาวไทยซึ่งถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ข้อพิสูจน์ของประวัติศาสตร์นี้ ปรากฎชัดเจนใน วัดตองตะมันจอคตอคยี ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังผลงานช่างเชลยไทย ที่แอบคิดถึงบ้านเลยวาดแฝงวัฒนธรรมไทยซ่อนอยู่หลายจุด ทั้งเด็กจุก เด็กแกละ (เด็กพม่าไม่ไว้จุกแกละ) และพระพุทธรูปต่างๆจากนั้นไปยอดเขาสะแกงเพื่อชมวิวและพระเจดีย์สุนอูพนน ยาชิน ถ้ำอูมินโธน เช็คอินโรงแรม 3 ดาว ในมัณฑะเลย์

วันที่ 2 ทะเลสาปอินเล : (Breakfast) หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว รับท่านไปยังสนามบินมัณฑะเลย์เพื่อบินไปอินเล ไกด์พร้อมรถรอรับท่านที่สนามบินเฮโฮ นั่งรถชมวิวท้องทุ่งท้องนาและภูเขาของรัฐฉานไปอีก 1 ชั่วโมง พาท่านขึ้นเรือเพื่อท่องเที่ยวทะเลสาบอินเล โปรดเตรียมกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวีดีโอไว้ใหพร้อมสำหรับภาพแห่งความประทับใจ ความสวยงามของที่นี่เริ่มตั้งแต่วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองเผ่าอินทา ผู้ที่มีความเป็นอยู่แบบชีวิตพอเพียงโดยแท้จริง พวกเขาเป็นทั้งเกษตรกรและ ชาวประมง การทำเกษตรแบบแปลงผักลอยน้ำ ส่วนการประมงมีเครื่องมือจับปลาที่แปลก ที่สำคัญคือการพายเรือด้วยเท้าที่จะหาดูจากที่อื่นไม่ได้ ชมแมวกระโดดลอดบ่วงที่วัดขะแพเชา (Nga Phe Kyaung Monastery) ชมการทอผ้าไหมและผ้าใยบัว ไปไหว้พระเจดีย์ศักดิศิทธิ์ที่สุดของรัฐฉานใต้คือ พระเจดีย์ “พวงดออู” เยี่ยมโรงงานตีเหล็ก โรงงานบุหรี่และตลาดห้าวัน พักค้างคืนที่โรงแรมอินเล

วันที่ 3 พุกาม : (Breakfast) รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว นำท่านส่งไปสนามบินเฮโฮ เพื่อบินไปยังพุกาม ถึงสนามบินพุกาม ไกด์จะพาท่านชมตลาดยางอู เพื่อให้ท่านชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวพม่าที่มาจับจ่ายซื้อ-ขายกัน มีทั้งพืชผักและผลไม้ที่ค่อนข้างแตก ต่างจากบ้านเรา จากนั้นนำท่านไปสักการะพระเจดีย์ ชเวสิกอง Shweziqon Pagoda อายุกว่า 900 ปี ซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามโดดเด่น มีสีทองอร่ามขนาดใหญ่ จัดกุบยางกี GUBYAUKKY TEMPLE มีจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม มากตอนบ่าย พาท่านไปวัดอนันดา วัดที่มีพระยืนหันหลังชนกัน 4 องค์ ตัวอาคารตกแต่งด้วยแก้วหลากสีสวยงามมาก จากนั้นพาท่านไปชมโรงงานเครื่องเงิน ไปชมวิวและความยิ่งใหญ่อลังการของท้องทะเลพระเจดีย์เป็นพันๆองค์ที่ วัดยอด เจดีย์ ปิยัตตาดาจิ เสร็จแล้วล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำอิรวดี เข้าพักที่โรงแรมในพุกาม

วันที่ 4 มัณฑะเลย์ : (Breakfast) หลังอาหารเช้า นำท่านบินกลับไปมัณฑะเลย์ เพื่อไปกราบนมัสการพระพุทธรูปมหามุนีที่ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกต่างพากันหลั่งไหลกันมาสักการะบูชา จากนั้นนำท่านไปชมโรงงานเครื่องทองเหลืองและโรงงานทำทองคำเปลว ตลาดเซโจ พระมหาราชวังมัณฑะเลย์ของกษัตริย์ธีบอหรือสีป้อ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าก่อนจะถูกอังกฤษยึดครองเมืองมัณฑะเลย์ได้ในปี พ.ศ. 2367 ไปเยือนวัดกุโสดอ วัดที่มีหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และต่อไปยังมัณฑะเลย์ฮิลล์ เพื่อชม วิวตะวันตกดินที่แม่น้ำอิรวดีและตัวเมืองมัณฑะเลย์ เข้าพักที่โรงแรมในเมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 5 : (Breakfast) หลังอาหารเช้า ไกด์จะนำท่านไปส่งสนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อบินกลับกรุงเทพด้วยความสุขและประทับใจในการมาเยือนพม่า

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
1. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
2. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-กลับกรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
3. โรงแรม 4 คืนพร้อมอาหารเช้า
4. มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าวีซ่าพม่า

หมาย เหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่ สุด
2. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมย่างกุ้ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน : มีน้ำอุ่นค่ะ เพราะอากาศเย็นตลอดปี
5.อาหารการกิน เป็นอาหารไทยจีน มีอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี น้ำพริกกุ้งอร่อยมาก ต้องซื้อติดมือมาฝากคนที่บ้านนะคะ
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนตามในตลาดของฝากใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ได้ค่ะ
7.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 25 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
8.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ (ยกเว้นบนพระธาตุอินทร์แขวน อากาศเย็น)
9.ตลาดสก๊อตและวังบุเรงนองปิดช่วงสงกรานต์ แต่ทีมงานเราพาท่านไปเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนให้นะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.comเที่ยวพม่า
ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article