bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่

 

ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน  เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เดินทางทุกวัน พฤหัสบดี และวันอาทิตย์

ชเวนาโล ในภาษาพม่าหมายถึง หัวใจ๋ทองคำ ผู้ที่มีหัวใจ๋ทองคำ คือผู้ตี้มีจิตใจ๋บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
เดสทินี พร้อมแล้ว ตี้จะปาคุณบินลัดฟ้าไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่
สร้างเสริมสิริมงคล จุ้บพลังก๋ายพลังใจ๋หื้อเปล่งปลั่งเรืองรอง ดุจมหาเจดีย์สีทองชเวดากอง ละก่อองค์พระธาตุอินทร์แขวน
มี 2 ท่านขึ้นไป ก่อเดินทางได้แล้ว กับเดสทินีเจ้า...

วันแรก : แผวย่างกุ้ง ( D)
15.20 น. ฮับคุณตี้อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่, เช็คอิน+โหลดกระเป๋า
17.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์ บาร์กัน
เที่ยวบิน W9 9608(W9 9608 CNX 17.20-RGN 15030)
17.50 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกะลาดง ผ่านการตรวจเอกสารแล้ว สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
กิ๋นข้าวแลง ณ ภัตตาคารการะเวกก์  พร้อมผ่อการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า
หลังอาหารเข้าสู่โรงแรมที่พัก // อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันตี้ 2 : เมืองหงสา (B, L, D)
6.00 น . อรุณสวัสดิ์, เก็บสัมภาระ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังข้าวงาย เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี, ไหว้สาพระธาตุมุเตา
, แอ่วผ่อสุสานสัมพันธมิตร, แอ่วผ่อพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
เดินทางสู่ คิมปูนแคมป์, ถึงจุดจอดรถ เตียวแหมประมาณ 45 นาที คนเฒ่ากับคนบ่ล่ำเตียวขอแนะนำหื้อใช้บริการขึ้นเสลี่ยง
ถึงโรงแรมที่พัก นำสัมภาระเก็บในห้องพัก
กิ๋นข้าวแลง ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ไหว้สาพระธาตุต๋ามอัธยาศัย

วันตี้ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน (B, L, D)
04.00 น. อรุณสวัสดิ์, เก็บสัมภาระ
05.00 น. ไหว้สาพระธาตุอินทร์แขวน
กาว่าใส่บาตรต๋ามอัธยาศัย
07.00 น . กิ๋นข้าวงาย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น . เดินทางปิ้ก กรุงย่างกุ้งต๋ามเส้นทางเดิม
กฺิ๋นข้าวตอน ณ ภัตตคาร เมืองหงสาวดี
หลังอาหาร, ไหว้สา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, เลือกผ่อของฝากจากเมืองหงสาวดี, สักการะ เจดีย์ไจ๊ปุ่น
, เดินทางปิ๊กกรุงย่างกุ้ง
ไหว้สา เจดีย์โบดาทาวน์, ไหว้สา ฮูปปั้นเทพทันใจ, แอ่วผ่อ วัดพระหินอ่อน, แอ่วผ่อ วัดพระเขี้ยวแก้ว
กิ๋นข้าวแลง ณ ภัตตคาร
หลังอาหาร เข้าสู่โรงแรมที่พัก //  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันตี้ 4 : ตั๋วเมืองย่างกุ้ง (B)
6.00 น. อรุณสวัสดิ์, เก็บสัมภาระ
07.00 น . กิ๋นข้าวงงาย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ไหว้สาเจดีย์กะบาเอ
ตี้สร้างขึ้นเพื่อเป๋นอนุสรณ์แห่ง World Peace ดังจะสังเกตุเห็นได้จากทรงของเจดีย์, เลือกซื้อสินค้าที่กาด “สก๊อตมาร์เก็ต” 

10.00 น. ไหว้สา
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี          
12.30 น. เดินทางสู่สนาม บินมิงกะลาดง, เช็คอิน+โหลดกระเป๋า
14.50 น. เดินทางสู่เชียงใหม่โดยสายการบินแอร์บาร์กัน เที่ยวบิน W9 9607(W9 9607 RGN14.50-CNX16.20)
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ ส่งคุณที่สนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพและม่วนอกม่วนใจ๋ในการเดินทาง

   
ราคา / ท่าน : ไปแอ่ว 2 คน
ไปแอ่ว 3 คนขึ้นไป ละอ่อน 4 - 9 ขวบ
ละอ่อนน่อย - 4 ขวบ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
พักโรงแรม 3 ดาว
26,300 บาท
23,300 บาท 85 % 75 % 2,300 บาท
พักโรงแรม 4 ดาว กรุณาโทรสอบถาม กรุณาโทรสอบถาม กรุณาโทรสอบถาม กรุณาโทรสอบถาม กรุณาโทรสอบถาม
เมือง โรงแรม 3 ดาว
ย่างกุ้ง

Central Hotel หรือ Summit Park view หรือ Dusit Inya

โรงแรม 4 ดาว
Park Royal หรือ Kandawgyi Palace หรือ Chatrium Hotel
หมายเหตุ:
•  ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เน้อเจ้า ถ้าเป๋นช่วงเทศกาลกะว่าวันหยุดยาว ตางตี้ดี โทรหาพนักงานของเฮา เพื่อเช็คหื้อแน่ใจ๋ก่อนเจ้า
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกะว่าปรับเปลี่ยนราคา รายก๋านท่องเที่ยวต๋ามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพอากาศ, ก๋านเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ตางบริษัทฯ จะกึ๊ดถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป๋นสำคัญตี้สุด                
•  ถ้าบ่กิ๋นข้าวบางมื้อ บ่แอ่วต๋ามรายก๋าน บ่สามารถขอหักค่าบริก๋านคืนได้  เพราะก๋านชำระค่าบริก๋านเป็นลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะบ่ฮับผิดชอบต่อก๋านปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / ก๋านนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย
 ราคารวม
•   ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-ปิ๊ก เจียงใหม่ - ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air Bagan
•  ค่ายานพาหนะปาแอ่ว พร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเจ๊า
•  มื้ออาหารต๋ามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงรถหกล้อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
•  ประกั๋นอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
ราคาบ่รวม
•  ค่าวีซ่า (อัตราต๋ามสถานฑูตกำหนด)
•  ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ไป-กลับท่านละ 20,000 จ๊าด
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตั๋วเช่น ค่ากับข้าว-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากราย๋าน, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปนต้น
•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง
•  สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
•  รูปขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 3 ใบ
สิ่งที่ควรนำติดตั๋ว : กล้องถ่ายฮูป, ของใจ๊ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจ๋ำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
• ก๋านสำรองที่นั่ง

1.วางมัดจ๋ำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันตี้ทำก๋านจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนก๋านเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินเจ้า)


เอกสารประกอบก๋านเดินทาง

1.หนังสือเดินทางตี้มีอายุก๋านใช้งานเหลือบ่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับก๋าวีซ่าและก๋าเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.ฮูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จ๋ำนวน 3 ฮูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องบ่ใจ้สติ๊กเกอร์ หรือฮูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (ฮูปใหม่ถ่ายบ่เกิน 6
เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันเน้อเจ้า


สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธบ่ฮับทำวีซ่าหื้อพาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้


1.ชื่อเป๋นป้อจาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป๋นแม่ญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำฮูปถ่ายเก่า ตี้ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใจ๊
3.นำฮูปถ่ายตี้มีวิวด้านหลัง ตี้ถ่ายเล่นหรือฮูปยืนเอียงข้าง มาตัดใจ๊เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำฮูปถ่ายตี้เป๋นกระดาษถ่ายสติกเกอร์หรือฮูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

• ก๋านยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินหื้อตึงหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนก๋านเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจ๋ำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนก๋านเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายต๋ามจริงเจ้า

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้เน้อ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนก๋านเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันฮู้เรื่องขึ้นนักละเจ้า ตึงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากเจ้า
2.ก๋านแต่งก๋าย ควรแต่งหื้อเหมาะสมต๋อนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว เตี่ยว กระโปรงขายาวต๋ามปกติเจ้า
3.โรงแรมย่างกุ้ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป๋นอย่างดี บ่ต้องกั๋งวัลเน้อเจ้า
4.ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน : มีน้ำอุ่นเจ้า เพราะอากาศเย็นตลอดปี๋
5.อาหารการกิ๋น เป๋นอาหารไทยจีน มีอาหารทะเลตวย รสชาติดี น้ำพริกกุ้งลำขนาด ต้องซื้อติดมือมาฝากคนตี้บ้านเน้อเจ้า
6.ก๋านซื้อข้าวซื้อคัว แนะนำหื้อแลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปตวย เพราะต๋ามร้านอาหาร ตี้โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใจ๊ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนต๋ามในกาดของฝาก ใจ๊ได้ตึงเงินบาท ดอลล่าร์และเงินจ๊าด เจ้า
7.อัตราก๋านแลกเงิน : 1 บาท ได้ 25 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใจ๊จ่ายบ่หมด ก่อสามารถแลกคืนในอัตราเดิมเจ้า
8.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป๋นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด บ่หนาวเจ้า (ยกเว้นบนพระธาตุอินทร์แขวน อากาศเย็น)
9.ตลาดสก๊อตและวังบุเรงนองปิดช่วงสงกรานต์ แต่ทีมงานเฮาจะปาท่านไปแอ่วสถานที่อื่นทดแทนหื้อเจ้า

ความเห็นของลุกก๊าตี้เกยมาใจ๊บริก๋าน

 กรอกรายละเอียดเพื่อจองทัวร์กะว่าสอบถามเพิ่มเติมเจ้า


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article