bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article

วันที่ 1 อมรปุระ : ไกด์รับจากสนามบินมัณฑะเลย์ไปเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ “อมรปุระ” และ “สะแกง” ที่มีบรรยากาศอบอวลไปด้วยศิลปและวัฒนธรรมของพม่า ไปดูสะพานไม้สักเก่าแก่และยาวที่สุดในโลกชื่อ “อูเบง” แล้วนั่งเรือข้ามทะเลสาปตอง ตะมานชมวิวสะพานอูเบ็งจากกลางทะเลสาป ไปจนถึงปลายสะพาน เดินเท้าต่อไปยังชุมชนชาวโยเดีย หรือเชลยศึกชาวไทยซึ่งถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ข้อพิสูจน์ของประวัติศาสตร์นี้ ปรากฎชัดเจนใน วัดตองตะมันจอคตอคยี ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังผลงานช่างเชลยไทย ที่แอบคิดถึงบ้านเลยวาดแฝงวัฒนธรรมไทยซ่อนอยู่หลายจุด ทั้งเด็กจุก เด็กแกละ (เด็กพม่าไม่ไว้จุกแกละ) และพระพุทธรูปต่างๆจากนั้นไปยอดเขาสะแกงเพื่อชมวิวและพระเจดีย์สุนอูพนน ยาชิน ถ้ำอูมินโธน เช็คอินโรงแรม 3 ดาว ในมัณฑะเลย์

วันที่ 2 ทะเลสาปอินเล : (Breakfast) หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว รับท่านไปยังสนามบินมัณฑะเลย์เพื่อบินไปอินเล ไกด์พร้อมรถรอรับท่านที่สนามบินเฮโฮ นั่งรถชมวิวท้องทุ่งท้องนาและภูเขาของรัฐฉานไปอีก 1 ชั่วโมง พาท่านขึ้นเรือเพื่อท่องเที่ยวทะเลสาบอินเล โปรดเตรียมกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวีดีโอไว้ใหพร้อมสำหรับภาพแห่งความประทับใจ ความสวยงามของที่นี่เริ่มตั้งแต่วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองเผ่าอินทา ผู้ที่มีความเป็นอยู่แบบชีวิตพอเพียงโดยแท้จริง พวกเขาเป็นทั้งเกษตรกรและ ชาวประมง การทำเกษตรแบบแปลงผักลอยน้ำ ส่วนการประมงมีเครื่องมือจับปลาที่แปลก ที่สำคัญคือการพายเรือด้วยเท้าที่จะหาดูจากที่อื่นไม่ได้ ชมแมวกระโดดลอดบ่วงที่วัดขะแพเชา (Nga Phe Kyaung Monastery) ชมการทอผ้าไหมและผ้าใยบัว ไปไหว้พระเจดีย์ศักดิศิทธิ์ที่สุดของรัฐฉานใต้คือ พระเจดีย์ “พวงดออู” เยี่ยมโรงงานตีเหล็ก โรงงานบุหรี่และตลาดห้าวัน พักค้างคืนที่โรงแรมอินเล

วันที่ 3 พุกาม : (Breakfast) รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว นำท่านส่งไปสนามบินเฮโฮ เพื่อบินไปยังพุกาม ถึงสนามบินพุกาม ไกด์จะพาท่านชมตลาดยางอู เพื่อให้ท่านชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวพม่าที่มาจับจ่ายซื้อ-ขายกัน มีทั้งพืชผักและผลไม้ที่ค่อนข้างแตก ต่างจากบ้านเรา จากนั้นนำท่านไปสักการะพระเจดีย์ ชเวสิกอง Shweziqon Pagoda อายุกว่า 900 ปี ซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามโดดเด่น มีสีทองอร่ามขนาดใหญ่ จัดกุบยางกี GUBYAUKKY TEMPLE มีจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม มากตอนบ่าย พาท่านไปวัดอนันดา วัดที่มีพระยืนหันหลังชนกัน 4 องค์ ตัวอาคารตกแต่งด้วยแก้วหลากสีสวยงามมาก จากนั้นพาท่านไปชมโรงงานเครื่องเงิน ไปชมวิวและความยิ่งใหญ่อลังการของท้องทะเลพระเจดีย์เป็นพันๆองค์ที่ วัดยอด เจดีย์ ปิยัตตาดาจิ เสร็จแล้วล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำอิรวดี เข้าพักที่โรงแรมในพุกาม

วันที่ 4 มัณฑะเลย์ : (Breakfast) หลังอาหารเช้า นำท่านบินกลับไปมัณฑะเลย์ เพื่อไปกราบนมัสการพระพุทธรูปมหามุนีที่ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกต่างพากันหลั่งไหลกันมาสักการะบูชา จากนั้นนำท่านไปชมโรงงานเครื่องทองเหลืองและโรงงานทำทองคำเปลว ตลาดเซโจ พระมหาราชวังมัณฑะเลย์ของกษัตริย์ธีบอหรือสีป้อ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าก่อนจะถูกอังกฤษยึดครองเมืองมัณฑะเลย์ได้ในปี พ.ศ. 2367 ไปเยือนวัดกุโสดอ วัดที่มีหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และต่อไปยังมัณฑะเลย์ฮิลล์ เพื่อชม วิวตะวันตกดินที่แม่น้ำอิรวดีและตัวเมืองมัณฑะเลย์ เข้าพักที่โรงแรมในเมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 5 : (Breakfast) หลังอาหารเช้า ไกด์จะนำท่านไปส่งสนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อบินกลับกรุงเทพด้วยความสุขและประทับใจในการมาเยือนพม่า

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
1. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
2. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-กลับกรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
3. โรงแรม 4 คืนพร้อมอาหารเช้า
4. มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าวีซ่าพม่า

หมาย เหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่ สุด
2. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมย่างกุ้ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน : มีน้ำอุ่นค่ะ เพราะอากาศเย็นตลอดปี
5.อาหารการกิน เป็นอาหารไทยจีน มีอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี น้ำพริกกุ้งอร่อยมาก ต้องซื้อติดมือมาฝากคนที่บ้านนะคะ
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนตามในตลาดของฝากใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ได้ค่ะ
7.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 25 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
8.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ (ยกเว้นบนพระธาตุอินทร์แขวน อากาศเย็น)
9.ตลาดสก๊อตและวังบุเรงนองปิดช่วงสงกรานต์ แต่ทีมงานเราพาท่านไปเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนให้นะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.comเที่ยวพม่า
ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article