bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน

 

 

เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน

 

 

   

วันแรก เชียงราย - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก – เมืองลา

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย จ. เชียงราย จากนั้นออกเดินทางสู่ อำเภอแม่สาย โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและ อำนวยความ สะดวกเรื่องสัมภาระ

07.30 น.

เดินทางถึงด่านแม่สายทำเอกสารผ่านแดนเรียบร้อยแล้วข้ามสะพานมิตรภาพ (ไทยพม่า) สู่ท่าขี้เหล็กผ่านชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง เจดีย์ช เวดากองจำลอง ก่อนเดินทางสู่เมืองเชียงตุง ระยะทางประมาณ 167 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่าน จะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่เลียบไปกับแม่น้ำ TALAY ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่ตัวขึ้นมากลางลำน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองเชียงตุง

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองลา ระยะทาง 85 กม. (3 ช.ม.) ระหว่างทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่สองข้าง ทางของรัฐฉานและว้า ก่อนเข้าเมืองลา คณะเยี่ยมชม วัดเจียงตุ้ง ณ เมืองม้า จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองลา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านท่องเมืองลา ยามราตรี หรือจะลองเสี่ยงโชคจากคาสิโนในบริเวณ.ใกล้ๆโรงแรมที่พักซึ่งมีมากถึง 17 แห่ง (ปัจจุบันไม่เหลือแล้ว มีเพียงคาสิโนชาวบ้าน ประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา) เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

วันที่สอง เมืองลา - เชียงตุง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หวงซื่อ

08.00 น.

หลังอาหาร นำท่านเดินชมดูตลาดเช้าเมืองลา ซึ่งเป็นตลาดชายแดน พม่า-จีนมีสินค้ามากมายหลายหลากชนิดที่ท่านได้เลือกซื้อ ใน บรรยากาศของชาวไทยใหญ่ผสมผสานกับจีนสิบสองปันนา

09.00 น.

นำคณะ นมัสการ พระนอนที่ใหญ่ที่สุด , วัดจินตะ เจดีย์มิตรภาพ จีน พม่าหรือเจดีย์ภูเขาทอง และเจดีย์ จำลองสำคัญต่าง ๆ ของพม่า จะรวมไว้ที่นี่สวยงามมากชมพิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติด ชายแดนจีน พม่า ถ่ายรูปบริเวณหลัก ก.ม.ที่ 1 ชายแดนพม่า จีน เป็นที่ระลึกได้เวลาสมควรเดินทางกลับเชียงตุง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองลา หลังอาหารนำคณะ ออกเดินทางสู่เมืองเชียงตุง

บ่าย

เดินทางถึงเมืองเชียงตุง นำคณะชมต้นยาง 10 คนโอบที่มีอายุ 250 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง พิพิธภัณฑ์ชาวไทยใหญ่ นมัสการวัดมหาเมี๊ยะมุนี ชึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง , วัดพระแก้ว , วัดหัวข่วงเป็นวัดราชฐานหลวงและโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม วัดจอมคำ ซึ่งส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัด จะเป็นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะของมัณฑะเลย์ และชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดง ที่หนองตุง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร นำทุกท่านตระเวนชมราตรีเมืองเชียงตุงก่อนที่ไฟจะดับ (ปัจจุบันไฟฟ้ามีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์มากนัก) แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

 

 

 

วันที่สาม เชียงตุง - แม่สาย – เชียงราย

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักเมืองเชียงตุง

08.00 น.

หลังอาหาร นำท่านเดินชมดูตลาดเช้าเมืองเชียงตุง ในบรรยากาศของชาวไทยใหญ่ผสมผสานกับ ชาวไทยเขิน ชนเผ่าต่าง ๆ มากมายที่ผู้ คนจากหลายเผ่าพันธุ์ ที่แต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตน

10.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าขี้เหล็กฮังลีเชียงตุง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน ท้องถิ่น

บ่าย

ถึงท่าขี้เหล็กนำท่านเข้าชมตลาดท่าล้อ เลือกซื้อของที่ระลึกจากประเทศจีน และสินค้าพื้นเมืองพม่าติดไม้ติดมือกลับบ้าน

17.00 น.

กลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สาย

18.00 น.

คณะที่จุดนัดหมาย ตัวเมือง จ. เชียงราย ...โดยสวัสดิภาพ..พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

*** กรณี - เริ่มต้นและจบที่เชียงใหม่ เพิ่มท่านละ 1,400 บาท รวมอาหารเช้าที่โรงแรมแม่สาย

 

อัตราค่าบริการ

 

 

ที่พัก / ราคาต่อท่านๆ ละ : (บาท)

8-15 ท่าน
ใช้รถตู้

20-29 ท่าน
ใช้รถตู้ /รถบัส

30-40 ท่าน
ใช้รถตู้ /รถบัส

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

โกเด้น สตาร์ /สามยอดใหม่ เชียงตุง /
โรงแรม ไป่ไหล /สาหร่าย เมืองลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงแรม เชียงตุงนิว เชียงตุง /
โรงแรม
Big word เมืองลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ราคานี้รวม

      ค่ารถตู้รับเชียงราย แม่สาย ,ค่ารถตู้/บัส ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา ใช้รถพม่า

      ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 2 คืน , อาหารเช้า ,เที่ยง,เย็น จำนวน 8 มื้อ

      ค่าทำเอกสารผ่านแดนแม่สาย ท่าขี้เหล็ก, เชียงตุง ,เมืองลา,ค่าไกด์ท้องถิ่น และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ

      ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ1,000,000บาท, ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical expense)

      วงเงินท่านละ 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลง

 

ราคานี้ไม่รวม

            ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่ระบุ, ค่ามินิบาร์ภายในห้อง

            ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอบิล)

      - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 500 บาท

 

การเตรียมเอกสารการเดินทาง

      1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ //

      2. นำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยในวันเดินทาง

      3. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 3 ใบ (ฉากหลังสีขาว หรือฟ้าี)

      4. เอกสารต้องส่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

 

สิ่งที่ควรทราบและสิ่งที่ควรเตรียมไป

 

       สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

 

หมายเหตุ
       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                 
       การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย   
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

 

 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article