bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว สำรวจลาวกับ Destiny Trvel Service ท่องไปในดินแดนลาวกับโปรแกรมลาวหลายเส้นทาง ทัวร์ประเทศลาว ทั้งทัวร์ลาวเหนือ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบางเมืองมรดกโลก เวียงจันทร์ วังเวียน ปากเซ จะเที่ยวลาวแบบหมู่คณะหรือแบบส่วนตัว Destiny Travel Service พร้อมให้บริการทัวร์ลาวด้วยความประทับใจทัวร์ลาวทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียวarticle

ทัวร์ ลาว หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืนเวลาเดินช้าๆที่หลวง พระ บางเยือนดินแดนมรดกโลกชมวัดเชียงทอง ล่องเรือน้ำโขง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่เรียบง่าย แต่มีเสน่ห์อย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้
อย่างกลมกลืน

ทัวร์ลาวเหนือทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เชียงของ หลวงพระบาง วัด เชียง ทอง, ตักบาตร ข้าวเหนียว ถ้ำติ่งarticle

ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เชียงของ เที่ยวหลวงพระบางมเมืองมรดกโลก วัด เชียง ทองวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุด วิถีพุทธชาวลาวตักบาตร ข้าวเหนียว เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถทัวร์สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่จากเชียงใหม่ไปหลวงพระบางด้วยรถทัวร์ปรับอากาศจากเชียงใหม่ไปยังชายแดนเชียงของ ก่อนนำท่านนั่งเรือข้ามฟากเพื่อเข้าหลวงพระบางโดยรถโดยสาร

ทัวร์ลาว ตักบาตรข้าวเหนืยวทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียวarticle

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน เมืองล้านช้าง.6 สะบายดีหลวงพระบาง ไปเรือช้า กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่เชียงใหม่article

ทัวร์ลาว 5 วัน 4 คืน นั่งเรือชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง เยือนหลวงพระบางดินแดนมรดกโลกย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน ประตูชัย หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวงพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว สัมผัสอารยธรรมล้านช้าง และเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว ชมความงามแห่งธรรมซาติเมืองลาว

เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ)article

การเดินทาง: ไปกลับรถ                        จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย) - จบหนองคาย
สัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้าง สัมผัสวิถีชีวิตแห่งซาวลาว สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติ โอ้ดอกจำปามาลา งามจริง มิ่งเมืองลาว

เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน

 เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]