ReadyPlanet.com
ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว สำรวจลาวกับ Destiny Trvel Service ท่องไปในดินแดนลาวกับโปรแกรมลาวหลายเส้นทาง ทัวร์ประเทศลาว ทั้งทัวร์ลาวเหนือ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบางเมืองมรดกโลก เวียงจันทร์ วังเวียน ปากเซ จะเที่ยวลาวแบบหมู่คณะหรือแบบส่วนตัว Destiny Travel Service พร้อมให้บริการทัวร์ลาวด้วยความประทับใจทัวร์ลาวทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียวarticle

ทัวร์ ลาว หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืนเวลาเดินช้าๆที่หลวง พระ บางเยือนดินแดนมรดกโลกชมวัดเชียงทอง ล่องเรือน้ำโขง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่เรียบง่าย แต่มีเสน่ห์อย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้
อย่างกลมกลืน

ทัวร์ลาว ตักบาตรข้าวเหนืยวทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียวarticle

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ)article

การเดินทาง: ไปกลับรถ                        จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย) - จบหนองคาย
สัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้าง สัมผัสวิถีชีวิตแห่งซาวลาว สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติ โอ้ดอกจำปามาลา งามจริง มิ่งเมืองลาว

เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของarticle

การเดินทาง : ไปเรือ - กลับเรือ                                                     จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นเชียงของ - จบเชียงของ
นั่งเรือล่องฝั่งโขงเยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืนarticle

 เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน ประตูชัย หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวงพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว สัมผัสอารยธรรมล้านช้าง และเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว ชมความงามแห่งธรรมซาติเมืองลาว

เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ)article

การเดินทาง ไปเรือ - กลับรถ                                                       จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นเชียงของ - จบเชียงของ
นั่งเรือล่องฝั่งโขงเยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน

 เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯarticle

เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่article

การผสมผสานกันของสองแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างกันสุดขั้ว
เวียงจัน : เต็มไปด้วยความน่ารัก โรแมนติก เปิดเผย และเปี่ยมเสน่ห์ด้วยกลิ่นอายของลาวอย่างชัดเจน
ทุ่งไหหิน : น่าทึ่ง น่าประหลาดใจ ลี้ลับ แฝงด้วยจินตนาการอันไร้ขอบเขต

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]