bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9 เดินทางโดยรถ เริ่มหนองคาย 

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel

วันแรก   เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว - วัดสีสะเกตุ

เช้า            ยินดีต้อนรับคณะ ณ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เข้าสักการะ  วัดพระธาตุหลวง  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตรทุกๆปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง จากนั้นชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

12.00 .        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแม่โขง

บ่าย              นำท่านเข้าชม  หอพระแก้ว  ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว แล้วนำท่านข้ามถนนเข้าชม วัดสีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยงดงามมากแห่งหนึ่งของลาวมีวิหารใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์แต่สิ่งที่เด่นมากของวัดนี้คือ  หอไตร หรือ หอธรรม  ที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง เป็นพุทธสถาปัตยกรรมที่งดงามมากของนครเวียงจันทน์

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารปะโตก พร้อมชมการแสดงโชว์พื้นเมือง

 

                   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel

วันที่สอง เวียงจันทน์ - ตลาดเช้า – วัดเจ้าแม่สีเมือง - ดิ้วตี้ฟรี 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะซื้อของฝากใน ตลาดเวียงจันทน์  ภายในตลาดมีสินค้าราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ  วัดเจ้าแม่ศรีเมือง  ถือเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียงจันทน์นับถือมาก และมักจะมาบนบานสานกล่าวเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนา 

12.00       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารขอบใจเด้อ

หลังอาหารนำท่าน ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดจีน ให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายนานาชนิด ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวข้ามสู่ จ.หนองคาย บริเวณสะพานมิตรภาพ    ไทย-ลาว ให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางกลับสู่ฝั่งไทย โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 1 คืน (พักห้องคู่) รวมอาหารเช้า

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide) พาเที่ยวตามรายการ

• ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ 

• ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ (Standard Menu)

•  บริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด (น้ำเปล่า)

•  อัตราค่ารถสนามบินอุดร-ด่านหนองคาย

อัตราค่าบริการไม่ได้รวม

• ค่ายานพาหนะเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ-ด่านสะพมิตรภาพไทยลาว(หนองคาย)

• ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ

• อาจจะมีค่าใช้จ่าย ในการติดต่อ หรือประสานงานสถานที่ สำหรับคณะดูงาน (ถ้ามี)

• ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

• ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

• ประกันภัย ทาง Agency เป็นผู้ส่ง 

อัตราค่าบริการ   

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558    (เดินทางหลังจากนี้โปรดเช็คราคาอีกครั้ง)

• โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสต์มาส, วันปีใหม่, วันตรุษจีน, วันสงกรานต์

•  กรณีมีบริการพิเศษอื่น ๆ อาทิ การดูงาน, การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ อาหารเพิ่ม หรือ ปรับโรงแรมกรุณแจ้งและเช็คราคาอีกครั้ง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 50% ของราคาทัวร์

ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 75% ของราคาทัวร์

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และการเปลี่ยนแปลงรายการ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

• อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ

• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

• รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

 

 กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article