bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article

ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบางเยือนดินแดนมรดกโลก สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ที่มีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

วันที่ 1 เดินทางจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่
09.00 น. เดินทางออกจากสถานีขนส่งอาเขต 2 จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางโดยรถทัวร์ของบริษัทขนส่งเชียงใหม่ (ป.1)

วันที่ 2 น้ำตกตาดกวงสี ตลาดมืด (Breakfast)
05.00 น. ถึงหลวงพระบาง มีไกด์ชาวท้องถิ่นรอรับที่สถานีขนส่งหลวงพระบาง (นาหลวง) พาท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม.............หรือเทียบเท่า เพื่อพักผ่อน และรับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. นั่งรถออกจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. เพื่อเที่ยวน้ำตกกวงสี ทัวร์ลาวเหนือ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในของลาวเหนือ ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูง
ราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก
16.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. เดินเที่ยวตลาดมืด หรือไนท์บาซาร์หลวงพระบางตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากซึ่งเป็นหัตถกรรมจากชาวม้งลาว ลองชิมข้าวจี่ (Baquette ทานกับแยม,มายองเนส หรือชีส ใส่ผัก ใส่เนื้อ) อาหารลาวซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส

วันที่ 3 อิสระเดินเที่ยวในตัวเมือง(Breakfast)
สำรวจตัว เมืองหลวงพระบางด้วยตัวเอง โดยท่านสามารถใช้โปรแกรมด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางในการเดินเที่ยว ถนนเส้นหลักที่มีสถานที่สำคัญๆของหลวงพระบางมีขนานกันอยู่ 2 เส้น เดินเที่ยวเองไม่ยากเลยค่ะ
05.30 น. เดินทางไป ถ.สักกะลิน เพื่อร่วมตักบาตรข้าวเหนียวให้แก่พระสงฆ์นับ 200 รูป ก่อนเดินเที่ยวตลาดเซ้า ชมสินค้าท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ไก่ เขียด หมูป่า ขนมลาวและกับข้าวลาวอีกมากมายให้
ลองชิมหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินทางไปนมัสการวัดวิสุน ทัวร์ลาวเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ธาตุหมากโม วัดนี้เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหลวงพระบาง ในขณะนี้ พระบางถูกย้ายเข้าไปประดิษฐานในพระราดซะวัง(พระราชวัง) หรือหอพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วัดนี้ก็ยังเป็นที่ศรัทธาของชาวหลวงพระบางอยู่ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นทรงครึ่งวงกลมคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโมจากนั้น ชมวัดใหม่ ทัวร์ลาวเหนือ สร้างในปีพ.ศ. 2337 โดยพระเจ้าอนุรุท อุโบสถมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งอยู่ติดกับพระราดซะวัง เยือนวัดเซียงทอง ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณและความสวยงามของวิหารซึ่งภายในมีภาพ จิตรกรรมฝาผนังจากการปิดทอง ด้านหลังมีอุโบสถซึ่งประดับประดาไปด้วยแก้วหลากสีสไตล์โมเสค เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของลาวซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งออกเดินทางไปพระราดซะวัง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาซีวิดศรีสว่างวงศ์จนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บสะสมของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ เครื่องดนตรี ภาพวาด หนังสือ ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ เพลิดเพลินกับการเดินชมท้องพระโรง ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และห้องประชุม ซึ่งมีความน่าสนใจและเกร็ดความรู้สนุกๆซ่อนอยู่มากมาย
ช่วงเย็น ขึ้นบันได 350 ขั้นพิสูจน์ศรัทธา เพื่อนมัสการวัดพูสี ทัวร์ลาวเหนือ มีองค์พระธาตุสีทองเปล่งประกายบนเขาสูง สวยงามยิ่งนัก จากวัดนี้ ท่านสามารถชมวิวของเมืองหลวงพระบางอันกว้างใหญ่

วันที่ 4 ถ้ำติ่ง (Breakfast)
08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ ฝากสัมภาระไว้ที่โรงแรม ก่อนรถรับพาท่านล่องเรือ ชมทิวทัศน์ของน้ำโขง แวะบ้านสร้างไห หมู่บ้านเบียร์และเหล้าลาวต้มเองอันเลื่องชื่อ แล้วเที่ยว ถ้ำติ่ง นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูปนับพัน
12.00 น. กลับที่พัก
15.00 น. เดสทินี ทัวร์ รอรับท่านจากที่พักไปส่งที่สถานีขนส่งหลวงพระบาง (นาหลวง) เพื่อนำท่านกลับสู่เชียงใหม่ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

อัตรานี้รวม
ค่าที่พักโรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ รถตู้ปรับอากาศ
ค่าตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่
ค่าเที่ยวชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอากรท่องเที่ยวประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด) และ ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเข้า (เนื่องจากเป็นการทำบุญแล้วแต่ศรัทธา)

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 3,000 บาท ต่อท่าน
ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 7 วัน

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ
ท่านที่มีความประสงค์จะพักค้างคืนต่อที่หลวงพระบาง จะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/คืน/ห้อง และเสียค่าใช้จ่ายค่ารถไปยังสถานีขนส่งหลวงพระบางในราคาประมาณ 500 บาท/เที่ยว และกรุณาแจ้งให้ทางทัวร์ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการตรงต่อเวลาขอบัสทัวร์ ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดือนทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.com

 

 
ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article