bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article

 

เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่

 
ป้บกับอารยธรรมล้านซ้าง ปะกับวิถีชีวิตแห่งซาวลาว ม่วนใจ๋กับความงามแห่งธรรมซาติ
โอ้ดอกจำปามาลา งามจริง มิ่งเมืองลาว

วันแรก: แผวเวียงจั๋น

13.05 น. เดินทางจากเชียงใหม่ฯ ไปเวียงจัน โดยสายการบินลาว QV645  (แวะหลวงพระบาง)
19.30 น. รถรับจากสนามบินเวียงจัน เข้าเช็คอินที่โรงแรม Dansavanh Hotel หรือเทียบเท่า
  
ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel
วันตี้ 2 : แอ่วตั๋วเมืองเวียงจั๋น (B, L, D)
8.00 น. เตียวผ่อกาดเซ้าเวียงจัน
ม่วนใจ๋กับการเลือกซื้อ เลือกหาสินค้าพื้นเมืองสวยงาม ราคาถูก และอาหารของหวานลาวลำแต๊ๆ
9.00 น. แอ่วสวนวัฒนธรรมเชียงควน ประกอบไปด้วยพระพุทธรูป และรูปปั้นหินตี้เป็นพุทธประวัติ และปริศนาธรรมนักขนาด
11.00 น.ไหว้สาพระธาตุหลวง
  ตี้สร้างขึ้นโดยพระเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2109 มีพระธาตุสีทองอร่ามแปลกตา อลังการณ์ จากนั้น เดินทางไปน้ำงึม
12.00 น. ล่องเรือท่องน้ำงึม
ผ่อความสวยงาม ของทะเลสาบใหญ่ ตี้เป๋นแหล่งผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงจาวลาว ละก่อจาวไทย พร้อมก๋นข้าวตอนลำๆบนเฮือ
15.00 น. เดินทางต่อไปยังบ้านท่าเรือ  หมู่บ้านประมงตี้ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งแป๋งปลาร้าปลาแดกตี้เป๋นอาหารหลักของจาวลาวตึงประเทศ
16.00 น. เข้าเช็คอินที่เรือนพักคอนสะหวัน หรือเทียบเท่า
18.00 น. กิ๋นข้าวแลง แล้วพักผ่อนในกล๋างความเงียบสงบ ละก่ออากาศบริสุทธิ์ของบ้านนอกลาว

ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel
วันตี้ 3 : บ้านจาวประมง (B, L, D)
6.00 น. ลุกเจ๊า เพื่อเตียวผ่อบรรยากาศต๋อนเจ๊า ของหมู่บ้านห้วยหม้อ ละก่อบ้านท่าเรือ ผ่อวิถีชีวิตของชาวประมง ตี้ออกหาป๋าแต่เจ๊า แล้วเอาป๋าขึ้นฝั่งเพื่อนำมาแป่งปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาส้ม ฯลฯ เพื่อขายและเลี้ยงชีพที่บ้านพนแย่ง
  ผ่อทิวทัศน์ของทะเลสาบตี้สวยงามไหลผ่านด้านหลังของหมู่บ้าน จากนั้นปิ๊กที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และเดินทางต่อไปวังเวียง
9.00 น. เยือนถ้ำจัง
ตางลุ่มมีบ่อน้ำมรกต ตางบนเป๋นถ้ำตี้ภายในมีหินงอก หินย้อยรูปร่างประหลาดและสวยงาม ก่อนเดินทางกลับเข้าเวียงจัน
12.00 น. กิ๋นข้าวตอน
13.00ไหว้ สาหอพระแก้ว ตี้พระเชษฐาธิราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2108 เพื่อใจ๊เป็นตี้ประดิษฐานพระแก้วมรกตตี้ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ก่อนที่กองทัพไทย จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระแก้ว ในปี พ.ศ. 2322
15.00 น. เตียวแอ่ว ประตูซัย
อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงวีรชนลาวซึ่งสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ ของพรรคคอมมิวนิสต์ ได้ฮบอิทธิพลสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส ประเทศเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น เมื่อแลง จะเป๋นจุดนัดปะของหนุ่มสาว ละก่อจาวลาวตี้ชอบการออกกำลังก๋ายแหมตวย
19.00 น. รถรับไปกิ๋นขันโตกตี้ พาโตก ลาวเดิม
ลำขนาดกับขันโตกอาหารลาว พร้อมผ่อก๋านแสดงฟ้อนรำพื้นเมือง ตี้งามแต๊งามว่า
21.00 น. ปิ๊กตี้พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันตี้ 4 : ปิ๊กเจียงใหม่ (B)
8.00 น. หลังจากกิ๋นข้าวงายแล้วตี้โรงแรม ปาท่านส่งสนามบินวัดไต เวียงจัน เพื่อเดินทางปิ๊กเชียงใหม่โดยสายการบินลาว QV109 เวลา 9.15 น. (แวะหลวงพระบาง)

14.10 น.ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

   
ราคา / ท่าน : ไปแอ่ว 2 คน
ไปแอ่ว 3 คนขึ้นไป ละอ่อน 4 - 9 ขวบ
ละอ่อนน่อย - 4 ขวบ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
3 Stars Hotels 22,900 บาท
21,000 บาท 85 % 75 % 2,500 บาท
 
เมือง โรงแรม 3 ดาว
Luang Prabang  Dansavanh Hotel  หรือ Lao Hotel  หรือ Anou Hotel
หมายเหตุ:
•  ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เน้อเจ้า ถ้าเป๋นช่วงเทศกาลกะว่าวันหยุดยาว ตางตี้ดี โทรหาพนักงานของเฮา เพื่อเช็คหื้อแน่ใจ๋ก่อนเจ้า
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกะว่าปรับเปลี่ยนราคา รายก๋านท่องเที่ยวต๋ามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพอากาศ, ก๋านเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ตางบริษัทฯ จะกึ๊ดถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป๋นสำคัญตี้สุด                
•  ถ้าบ่กิ๋นข้าวบางมื้อ บ่แอ่วต๋ามรายก๋าน บ่สามารถขอหักค่าบริก๋านคืนได้  เพราะก๋านชำระค่าบริก๋านเป็นลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะบ่ฮับผิดชอบต่อก๋านปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / ก๋านนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย
 ราคารวม
•  ค่าตั๋วเครื่องบินไปปิ๊ก เจียงใหม่ - เวียงจั๋น - เจียงใหม่ โดยสายก๋านบินลาว พร้อมภาษีสนามบินกับน้ำมัน
•  ค่ายานพาหนะแอ่วเวียงจั๋น ท่าเรือพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 3 คืนพร้อมอาหารเจ๊า
•  มื้ออาหารต๋ามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
•  ประกั๋นอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
ราคาบ่รวม
•  พาสปอร์ท (ยะได้ตี้ศาลากล๋างเลยเจ้า อาทิตย์เดียว ส่งหื้อถึงบ้านเลย)
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตั๋ว เช่น ทิป กะว่า ค่าซักรีดผ้า เป๋นต้น
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆตี้บ่ได้ระบุในโปรแกรม

ความเห็นของลุกก๊าตี้เกยมาใจ๊บริก๋าน

 กรอกรายละเอียดเพื่อจองทัวร์กะว่าสอบถามเพิ่มเติมเจ้า


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article